Dni v tyzdni - Days of week

My 6th Slovak Lesson :)

Pondelok - Monday
Utorok - Tuesday
Streda - Wednesday
Stvrtok - Thursday
Piatok - Friday
Sobota - Saturday
Nedela - Sunday
Vikend - Weekend

No comments: